Optagelse i selskabet

Som personlige medlemmer kan optages enhver som har juridisk embedseksamen fra en højere undervisningsinstitution.

Som medlemmer i øvrigt kan endvidere optages selskaber og insti-
tutioner, som virker inden for byggeriet. Disse medlemmer kan som personlige medlemmer udpege indtil 3 jurister med fast tilknytning til selskabet eller institutionen.

Kontingent

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Det fastsatte kontingent er gældende for det følgende regnskabsår.

Kontingentet udgør for tiden:

  • Personligt medlemsskab   kr. 100
  • Selskabsmedlemskab       kr. 1.000

Udmeldelse af selskabet kan ske med 1 måneds skriftlig varsel til en 1. januar.

Betaling

Betaling sker ved overførsel til Danske Bank på reg. 4310, konto 4140068462.

Opkrævning af kontingent sker i februar/marts måned