VEDTÆGTER FOR
DET DANSKE SELSKAB FOR BYGGERET

Navn og hjemsted - § 1

 

Selskabets navn er "Det Danske Selskab for Byggeret"
Selskabets hjemsted er København.

 

Formål - § 2

 

Selskabets formål er:
- at virke for fremme af kendskabet til og udviklingen af byggeret (retsforholdene om bygge- og anlægsvirksomhed),
- at virke for forståelsen imellem jurister, der har særlig tilknytning til eller interesse for byggeret, og
- at udgive publikationer af byggeretlig interesse.

 

Medlemmer - § 3

 

Stk. 1
Som personlige medlemmer kan optages enhver, som har juridisk eksamen fra en videregå-ende uddannelsesinstitution.

Stk. 2
Som medlemmer i øvrigt kan endvidere optages selskaber og institutioner, som virker inden for byggeriet. Disse medlemmer kan som personlige medlemmer udpege indtil 3 jurister med fast tilknytning til selskabet eller institutionen.

Stk. 3
Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Det fastsatte kontingent er gældende for det følgende regnskabsår.

Stk. 4
Udmeldelse af selskabet kan ske med 1 måneds skriftlig varsel til en 1. januar.


Generalforsamling - § 4

 

Stk.1
Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelse til generalforsamling sker på bestyrel-sens foranledning ved fremsendelse af email til den af det enkelte medlems senest oplyste emailadresse med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt en kort redegørelse for de forslag, der skal behandles. Forslag, der ønskes behandlet på den or-dinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen inden 1. februar.

Stk.2
 

Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte:

 

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Behandling af forslag.
8. Eventuelt.

Stk.3
Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsam-lingens ledelse og afstemning.

Stk.4
Ved generalforsamlingen har alle personlige medlemmer, jf. § 3, stk. 1 og 2, stemmeret. Stemmer kan ikke afgives i henhold til fuldmagt.

Stk.5
Alle beslutninger tages med simpel stemmeflerhed, medmindre andet er fastsat i denne ved-tægt. Ændring af selskabets vedtægt kræver, at mindst 2/3 af de på en generalforsamling mødte medlemmer stemmer herfor.


Stk.6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse og indkaldelse hertil skal finde sted, når mindst 25 medlemmer skriftligt fremsender anmodning herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsam-ling skal ske skal ske inden 6 uger fra anmodningens modtagelse og med mindst 3 ugers skriftligt varsel herom til medlemmerne.

 

Bestyrelse - § 5

 

Stk.1
Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 3-12 medlemmer, valgt af generalforsamlin-gen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal det tilstræbes, at der i bestyrelsen findes repræsentanter fra dommerstanden, advokat-standen, universiteterne samt fra betydende organisationer og institutioner, der beskæftiger sig med byggeretlige spørgsmål. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer tiltræder og afgåede besty-relsesmedlemmer fratræder umiddelbart efter generalforsamlingen.

Stk.2
Bestyrelsen vælger selskabets formand og en eller flere næstformænd på det første bestyrel-sesmøde, som følger efter en ordinær generalforsamling.

Stk.3
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk.4
Bestyrelsen kan i fornødent omfang antage fremmed medhjælp.

Stk.5
Bestyrelsen kan træffe beslutning om selskabets tilknytning til internationale organisationer indenfor byggeretten.

Stk.6
Bestyrelsen har adgang til at indbyde gæster til selskabets møder.


Tegning - § 6

 

Selskabet tegnes af formanden eller af to medlemmer af bestyrelsen.

Regnskab og regnskabsår - § 7

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
Selskabets regnskab revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

 

Opløsning - § 8

 

Selskabet opløses ved beslutning herom på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtli-ge stemmeberettigede medlemmer af selskabet stemmer herfor. Opnås sådant flertal ikke, men der blandt de mødte er flertal for opløsning, indkaldes inden 2 måneder til ny general-forsamling, hvor opløsning kan besluttes af et flertal af de mødte medlemmer.

 

- 0 -

 

Som selskabets foreløbige bestyrelse fungerer stifterne indtil bestyrelsesvalg er gennemført på førstkommende ordinære generalforsamling.

Stifterne vedtog at fastsætte selskabets kontingent til at udgøre kr. 100,00 for personlige medlemmer samt kr. 1.000,00 for medlemmer, der er selskaber og institution for perioden indtil første generalforsamling.

Stiftet den 29. august 1984 af højesteretsdommer E. Bjerregård, advokat Niels Fisch-Thomsen, sekretariatschef Flemming Frydendal, advokat, dr.jur. Jørgen Hansen, advokat Lars Heilesen, professor, dr. jur. H. Krag Jespersen, direktør Preben Larsen, kontorchef Flemming Lethan, direktør E. Ross Pedersen, direktør Niels Salicath og direktør Laue Traberg Smidt. Vedtægtsændring ved generalforsamling den 22. april 2010. 
 

Det Danske Selskab for Byggeret blev stiftet den 29. august 1984

Selskabet har ca. 380 medlemmer, hvoraf 12 er bestyrelsesmedlemmer.
Se bestyrelsen her >